Bikepark Olomouc

Provozní řád Bikeparku

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád se vztahuje na provoz areálu Bikepark Olomouc (dále jen „Bikepark“) a je vydáván jeho vlastníkem statutárním městem Olomouc.
Provozovatelem Bikeparku je Spolek FDF team Olomouc, spolek, se sídlem Rokycanova 286/18, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zastoupený předsedou spolku Kamilem Tatarkovičem, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7454, IČ 270 59 430 (dále jen provozovatel).
Provozní řád upravuje zásady chování uživatelů a jejich práva a povinnosti. Uživatelé jsou povinni řídit se jeho ustanoveními a dále pokyny provozovatele a osob pověřených jednat jeho jménem.

Provozní doba areálu je:
duben …………..9:00 – 19:00
květen ………….9:00 – 20:00
červen-srpen …9:00 – 21:00
září ………………9:00 – 19:00
říjen ……………..9:00 – 18:00

Mimo uvedenou provozní dobu je ZAKÁZÁNO se v Bikeparku zdržovat. Přístup do Bikeparku je bezplatný.

Z užívání Bikeparku jsou vyloučeny osoby, které nerespektují ustanovení tohoto provozního řádu či pokyny provozovatele.

Uživatelem pro účely tohoto provozního řádu je jezdec na kole a návštěvník Bikeparku.
Jezdec na kole je osoba, která využívá Bikepark pro cyklistické disciplíny za účelem provozování sportovní činnosti – jízdy na kole.
Návštěvník je osoba, která v Bikeparku není sama sportovně činná, pouze se pohybuje v jeho prostoru.

1. Vstup a pohyb v Bikeparku je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ uživatele. Vlastník ani provozovatel neodpovídají za případnou újmu na zdraví či majetku uživatele nebo jiné třetí osoby, což uživatelé Bikeparku berou vstupem do areálu na vědomí.
2. Uživatel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména pak předpisů BOZ, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí za jejich porušení uložených vlastníku či provozovateli Bikeparku příslušnými orgány státní správy.
3. Uživatel je povinen přizpůsobit svůj pohyb po Bikeparku aktuálnímu stavu povrchu trati i překážek.
4. Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů. Jezdec je povinen svoji rychlost a způsob jízdy volit tak, aby při nebezpečných situacích mohl vždy zastavit. Nesmí se zastavovat pod skoky na dopadech a zdržovat se na nepřehledných místech. Ostatní uživatelé tratí, zvláště ti pomalejší, nesmějí být ohrožováni.
5. Jezdec je povinen používat řádně připnutou ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je důrazně doporučeno používat integrální přilbu i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další. BEZ CYKLISTICKÉ PŘILBY JE VSTUP NA TRATĚ ZAKÁZÁN!
6. Jezdec je povinen se v Bikeparku pohybovat pouze za přítomnosti další osoby. Jízda v Bikeparku bez přítomnosti minimálně jedné osoby starší 18 let je zakázána. V případě pádu Vám může druhý člověk poskytnout nebo přivolat pomoc.
7. Při jakémkoliv úrazu v Bikeparku je povinností každého jezdce i návštěvníka poskytnout zraněnému první pomoc a zavolat osobu pověřenou provozovatelem a především záchrannou službu. TELEFONNÍ ČÍSLO NA ZÁCHRANNOU SLUŽBU JE 155.
8. Každý uživatel je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu sobě, vlastníku či provozovateli Bikeparku, popř. třetím osobám, a za případnou újmu způsobenou svou činností nese plnou odpovědnost.
9. Jezdec je povinen jezdit na vhodném jízdním kole, které má dobrý technický stav, a dále je povinen dodržovat předepsanou technickou vybavenost kola. Zjistí-li provozovatel či jím pověřená osoba špatný technický stav kola osoby požadující jízdu po tratích, neumožní jízdu na tomto kole do doby odstranění závady.
10. Osoby do 15 let věku mohou do Bikeparku vstoupit jen v doprovodu a pod dohledem osoby starší 18 let věku.
11. Uživatel je povinen neprodleně hlásit provozovateli poškození překážek nebo vybavení Bikeparku.
12. Za odložené věci se neručí.
13. V areálu je zakázáno jezdit při opravách překážek a při špatném stavu tratí včetně stavu zapříčiněného špatnými klimatickými podmínkami (opravy, bláto na trati, poškozené či jinak nefunkční překážky, podmáčený povrch, apod.).
14. Jezdec musí dodržovat Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s., který je veřejně přístupný na těchto internetových stránkách  ZDE, a který je na vyžádání k dispozici k nahlédnutí rovněž u provozovatele, příp. jím pověřené osoby.
15. Návštěvník nesmí nikdy vstupovat do trasy jezdcům a musí si vždy od trasy udržovat dostatečný a bezpečný odstup.
16. Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z Bikeparku vykázán vlastníkem, provozovatelem nebo jinou k tomu vlastníkem či provozovatelem pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené vlastníku nebo třetí osobě při užívání Bikeparku v rozporu s tímto provozním řádem.
17. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit vlastník Bikeparku v případě konání hromadných předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme odpovědnost za užívání prostoru Bikeparku.

V prostoru Bikeparku je dále ZAKÁZÁNO:
– kouřit, požívat alkoholické nápoje a jakékoliv druhy omamných látek,
– poškozovat trať, překážky a ostatní vybavení Bikeparku; vzniklé škody je uživatel povinen vlastníku Bikeparku nahradit,
– rozdělávat a jinak manipulovat s otevřeným ohněm,
– jezdit motorovými vozidly, na čtyřkolkách a motorkách, či užívat jiné sportovní vybavení jako skateboardy, in-line brusle apod.,
– znečisťovat plochu jakýmkoliv způsobem,
– vstupovat do Bikeparku s předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost, např. střelnými zbraněmi, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi aj., a jakkoliv s nimi manipulovat.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání – 112
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Městská policie – 156
Policie ČR – 158

Kontakt na provozovatele: Kamil Tatarkovič – +420 739 438 984, k.tatarkovic@email.cz

Platnost provozního řádu od: 1. 4. 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA